Základní škola

Co se děje ve škole

„Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou.”

(T. G. Masaryk)

Navštivte naše webové stránky www.zsamskreckov.webnode.cz

Co jsme dělali vloni?

 • Společně se ZŠ v Budiměřicích jsme uspořádali zájezd do multikina FLÓRA a kreslená pohádka děti nadchla
 • Vv soutěže Plamínek jsme se zúčastnili již třetím rokem, tématicky je zaměřena na nebezpečí vzniku požárů
 • Každoročně pořádáme vánoční besídky pro rodiče a klub seniorů v Křečkově. Letos děti v rámci literární výchovy a hudební výchovy nacvičily pohádku proloženou písničkami
 • V lednu jsme uspořádali den otevřených dveří
 • Se svým programem nás letos navštívilo dvakrát loutkové divadlo. Obě představení jsme uspořádali v naší škole a obou se zúčastnily MŠ Křečkov a Úmyslovice
 • V rámci Tv se žáci všech ročníků zúčastňují plaveckého výcviku
 • Průběžně plníme ozdravný program „Zdravé zuby”, který má u žáků pěstovat správné návyky při péči o chrup
 • V rámci environmentální výchovy jsme uspořádali besedu s p. Vaňkem ze stanice ohrožených živočichů v Pátku, která se konala v DDM Symfonie v Poděbradech. Děti se při besedě měly možnost zeptat na vše co je o ochraně živočichů zajímalo.Poté jsme navštívili stanici ml. přírodovědců Na Valech a prošli naučnou stezku Skupice
 • Každoročně oslavujeme den dětí

Školní družina

 • školní družinu navštěvovalo 14 žáků
 • byla dovybavena novými hračkami
 • program je zaměřen na relaxaci a odpočinek
 • aktivity dětí jsou volné pouze tematicky usměrňované
 • důraz je kladen na vztahy mezi dětmi

Naše škola se v minulém školním roce zúčastnila celorepublikového hodnocení vzdělávání žáků 5. ročníku ZŠ.

Celkem bylo do testování zařazeno 59 571 škol z celé republiky v tom 5 123 škol ze Středočeského kraje.

Byly testovány:
matematické dovednosti, kde naše škola skončila na 99. místě
dovednosti v českém jazyce, kde se škola umístila na 87. místě a
obecné dovednosti kde škola obsadila 96. místo

V letošním školním roce začala naše škola pracovat podle nového školního vzdělávacího programu. Tvořivá škola

Máme 14 žáků.

Náš školní vzdělávací program Tvořivá škola rozpracovává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zaměřuje se na uplatnění principů českého činnostního učení ve vzdělávacím procesu, a tím navazuje jak na Komenského tradice v naší zemi, tak na vynikající snahy českých reformních škol a jejich učitelů.

Činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti.

Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů - na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat.

Vyučovací metody při činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem žáků. Učitel volí v těchto mezích a při dokonalé znalosti učební látky takové metody, aby v každém předmětu soustavně rozvíjel zájem žáků, a dosahoval tak co nejlepších výsledků bez přetěžování žáků a přepínání vlastních sil.

Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být překážkou rozvoje žáka v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo, zaměřuje se Tvořivá škola na využívání mezipředmětových vztahů. To znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí a dovedností, kterým se naučili při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech i v praktickém životě.

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům:

 • výuka anglického jazyka, pro žáky je zařazena i hravá forma přípravy a docvičování v rámci školní družiny
 • žáci mají možnost pracovat na počítačích v počítačové učebně a to v rámci vyučování i v rámci školní družiny,mají možnost přístupu na internet a aktivně ho využívat pro komunikaci i získávání a vyhledávání informací
 • výuka plavání probíhá ve všech ročnících a je zajišťována smluvně
 • dle nabídky pořádáme návštěvy divadel, kina apod
 • školu v přírodě pořádáme pro všechny žáky dle zájmu rodičů

Velice rádi bychom seznámili rodiče současných i budoucích žáků naší školy, ale i všechny které zajímá vyučování na naší škole, se způsobem výuky, s možnostmi, které skýtá málotřídní škola.

Rádi bychom vyvrátili některé mýty, které jsou zažité a ukázali Vám přednosti a možnosti využívání nových forem a metod práce, výchovy a výuky.

Zveme Vás proto na návštěvu školy. Den otevřených dveří, plánujeme před Vánocemi, nebo kdykoliv po dohodě.

 

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Iva Šafránková a ostatní zaměstnanci naší školy.