Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům
Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům z lesů obce Křečkov
-obec Křečkov jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva za stanovených podmínek .
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, stromy napadané škůdcem … .
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění, těžit jiné než předem označené stromy.
Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.
Na vyhlášené termíny samovýroby palivového dříví je nutno se předem na Obecním úřadě v Křečkově registrovat. Bez potvrzení registrace není samovýroba dřeva možná.
Článek I.
REGISTRACE NA SAMOVÝROBU DŘEVA
1. Informace o místě, druhu porostu či dřeva určeného k samovýrobě nebo prodeji zveřejní starosta obce na úřední desce, webových stránkách obce (www.kreckov.cz) a zároveň zveřejní, do kdy je možné se na daný termín registrovat.
2. V registraci zájemce uvede své jméno, příjmení, adresu, telefonní, popřípadě emailový kontakt.
3. V případě, že se na zvolený termín sejde více registrací zájemců o samovýrobu dřeva, než je možné z důvodu zajištění bezpečnosti zdraví a práce vyhovět, rozhoduje pořadí doručení registrací.
4. Starosta uzavře se zájemcem Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby, kde budou stanoveny podmínky provedení samovýroby a kde bude uvedeno množství vytěženého dřeva.
5. Občanům, kteří nemají trvalý pobyt v obci Křečkov nebo kteří nevlastní nemovitost nacházející se v k. ú. Křečkov bude povolována samovýroba dřeva po vyřízení všech žádostí občanů obce Křečkov.
Článek II.
ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
1. Samovýrobu palivového dřeva je možné realizovat pouze v obcí vyhlášených termínech, tedy od konce listopadu 2022 do konce ledna 2023.
2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného než padlé stromy.
3. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze v termínech vyhlášených obcí a za doprovodu pověřené osoby.
4. Po změření dřeva vyznačí pověřená osoba žadateli do smlouvy množství a druh vytěženého dřeva. S takto označenou smlouvou se žadatel dostaví nejpozději do 1 týdne na Obecní úřad v Křečkově, kde uhradí cenu dřeva v hotovosti.
Článek III.
POVINNOSTI ZÁJEMCŮ O SAMOVÝROBU PŘI PRÁCI V LESE
1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném dílci a na ležících stromech určených k samovýrobě a v termínu, na který se předem registroval.
2. Mimo vytyčený dílec a ležících stromů nesmí těžit.
3. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví nad (8 cm průměr), tak nepořádku, který způsobil (odpadky, pet láhve apod.) Klest a drobné větve budou samovýrobcem v lese ponechány.
4. Po skončení prací si nechá pověřenou osobou přeměřit množství vytěženého dřeva a toto množství vyznačit do smlouvy.
5. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření pověřeným zástupcem obce.
6. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.
7. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.
Článek IV.
POVINNOSTI OBCE
1. Obec je povinna ve spolupráci s lesním správcem určit stromy pro samovýrobu dřeva.
2. Obec je povinna vyhlásit termíny samovýroby dřeva, umožnit zájemců se na tyto termíny registrovat a zajistit v termínech samovýroby přítomnost pověřené osoby na místě.
3. Obec zajistí pro zájemce přípravu Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby na základě údajů zadaných žadatelem v rámci registrace na termín samovýroby.
Článek V.
STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO
1. Cena za samovýrobu a dřevo určené k prodeji je stanovena na 600,- Kč za prostorový metr.
2. Platba za dřevo formou samovýroby bude provedena do 1 týdne ukončení samovýroby a přeměřením dřeva pověřenou osobou, na pokladně obecního úřadu Křečkov.
Článek VI.
VYŘAZENÍ ŹÁDOSTI
1. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.
Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
2. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo.
3. Samovýroba dřeva nebo odvoz dřeva z lesa bez platné Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.
V Křečkově dne 15.11.2022
Markéta Jeníková
Starostka obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podepsání smlouvy na samotěžbu dřeva- v pracovní době na OÚ Křečkov/ tel.325 630 014